Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619), w ramach postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 18.09.2020 przyznało finansowanie Kołu Naukowemu INTEGRA na realizację projektu pod tytułem „Inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi”. Całkowita wartość projektu wynosi 58’715,00 PLN, przyznane dofinasowanie wynosi 58’715,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie algorytmów sterowania grupą pojazdów autonomicznych. Opracowane algorytmy będą praktycznie testowane w rzeczywistym środowisku z wykorzystaniem robotycznej platformy testowej zbudowanej w oparciu o projekt DuckieTown.

Celami projektu są:

  • budowa eksperymentalnego środowiska testowego robotów autonomicznych,
  • opracowanie i implementacja odpowiedniej infrastruktury oprogramowania umożliwiającej,
  • opracowanie systemu, komunikacji (lista wiadomości i danych, sposób ich przesyłania, robot-robot (R2R) oraz robot-infrastruktura (R2I),
  • opracowanie systemu do lokalizacji robotów na testowej makiecie,
  • opracowanie algorytmów zarządzania grupą robotów uwzględniających aktualny stan środowiska, w którym realizowane są realizowane zadania robotów,
  • umożliwienie studentom (oraz pracownikom naukowym) nawiązania międzynarodowej współpracy z innymi zespołami badawczymi,
  • rozwój eksperymentalnej platformy testowej DuckieTown,
  • udział studentów w międzynarodowych zawodach AI Driving Olympics,
  • nabycie przez studentów umiejętności projektowania złożonych układów sterowania, ich ewaluację oraz umiejętność wyszukiwania i naprawiania błędów systemu.

Autonomiczne roboty powoli stają się rzeczywistością. Wszyscy producenci samochodów prowadzą bardzo intensywne prace nad skonstruowaniem autonomicznego pojazdu a pierwsze takie konstrukcje są już dostępne na rynku (np. Tesla). Pojazdy autonomiczne oraz roboty autonomiczne są przedmiotem intensywnych badań oraz prac badawczo rozwojowych w uniwersytetach i przedsiębiorstwach na całym świecie stąd też tematyka takich badań oraz ich rezultaty są bardzo aktualne. Wiele zagadnie i problemów badawczych są wspólne dla pojazdów autonomicznych oraz robotów autonomicznych. Dzięki temu rezultaty badań znajdują zastosowanie w obydwu tych obszarach. Pojazdy autonomiczne oprócz automatycznie realizowanej usługi transportowej oferują nowe możliwości w organizacji transportu drogowego w planowanych miastach przyszłości tzw. smart city. Odpowiednie sterowanie grupą pojazdów autonomicznych stwarza możliwości ich efektywnego wykorzystania oraz usprawnienia transportu. Koniecznym jest więc prowadzenie badań i prac rozwojowych nad odpowiednimi algorytmami zarządzania pojazdami autonomicznymi, badanie ich właściwości takich jak: stabilności, odporność na błędne dane, utratę komunikacji oraz przetestowania różnych przypadków testowych.

znaki strona www